Victoriakliniken Integritetspolicy

Victoriakliniken ansvarar för de personuppgifter som samlas in och behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Har du frågor kring dina personuppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss.

 

1. Vilka uppgifter samlar Victoriakliniken in?

Följande personuppgifter samlas in och behandlas av Victoriakliniken:

Person- och kontaktinformation: Vid bokning begär vi alltid uppgifter som ditt namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer.

Vad används informationen till?
Person- och kontaktinformation behövs för att administrera kundförhållandet. Vi använder dina uppgifter för att komma i kontakt med dig med hänsyn till bokningar, göra uppföljningar, tillhandahålla kundtjänst etc. Ditt telefonnummer kan också användas för bokningsbekräftelser och påminnelse-utskick per SMS.

Hur länge sparas informationen?
Vi sparar dina personuppgifter i vårt kundregister i tio år från dess att kundförhållandet är avslutat om du inte särskilt begär något annat. Kundförhållandet anses vara avslutat när behandling är slutförd och eventuella uppföljningar är genomföra. Vissa delar av person- och kontaktinformationen kommer dessutom att framgå i journalen och sparas därefter i enlighet med vad som gäller för journal- och andra hälsouppgifter.

Journal- och andra hälsouppgifter
När du anlitar Victoriakliniken behöver vi få tillgång till information om din hälsa. Vi behöver till exempel få uppgifter om din medicinska historia, eventuella sjukdomar, eller ditt fysiologiska eller biomedicinska tillstånd (t.ex. blodvärden). Vi använder normalt bilder före och efter behandlingen i journalföringen. Dina journal- och hälsouppgifter kan samlas in muntligt eller skriftligen i kontakt med läkaren eller andra personer på Victoriakliniken.

I journalen framgår traditionell journalinformation vilket innefattar, utöver den information som du muntligt eller skriftligt lämnar själv, behandlande läkares noteringar, analyser och slutsatser, inklusive eventuella provsvar samt undersökningsresultat.

Varför använder Victoriakliniken informationen?
Det finns ett lagstadgat krav enligt patientdatalagen på att föra journal för hälso- och sjukvård som Victoriaklinikens läkare och behandlare omfattas av. Vi följer Socialstyrelsens allmänna råd kring journalföring.

Hur länge sparar Victoriakliniken informationen?
Victoriakliniken sparar journaler i tio år från dess att den sista uppgiften har registrerats i journalen i enlighet med lagkravet på detta (Patientdatalagen 3 kap 17 §). Skulle lagkraven ändras, kommer således även lagringstiden att ändras.

Betalningsinformation
Du behöver lämna betalningsinformation för att kunna genomföra betalning. Vilken typ av information som lämnas beror på vald betalningsmetod. Vi kommer också bokföra dina uppgifter i bokföringsmaterial och dylik dokumentation.

Vid tillfällen då ett ingrepp eller behandling finansieras genom en extern part, (till exempel landsting, försäkringsbolag eller kreditgivare) kommer Victoriakliniken att få uppgifter från dessa. Dessa uppgifter är begränsade till vad som är direkt relevant för betalningen, till exempel din identitet samt en bekräftelse på finansiering som inkluderar eventuella begränsningar eller villkor. En extern finansiär behandlar dina personuppgifter utanför Victoriaklinikens kontroll. Här hänvisar vi till finansiärens personuppgiftspolicy.

Varför behandlar Victoriakliniken informationen?
Det är nödvändigt att behandla betalningsinformation för att Victoriakliniken ska kunna uppfylla avtalet med dig. Betalningsinformationen behandlas inte efter att betalning har genomförts utan dessa uppgifter raderas direkt ur våra system. Däremot måste vi spara räkenskapsinformation för bokföringsändamål, för tillfället till utgången av det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades (Bokföringslagen 7 kap 2 §).

Nyhetsbrev
Om du har valt att samtycka till att ta emot nyhetsbrev och erbjudanden från Victoriakliniken samlar vi också in och använder din e-postadress för detta ändamål. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för andra marknadsföringsändamål. Ditt förnamn kan även användas för en mer personlig prägel åt innehållet. Vill du avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev så innehåller dessa en länk som du kan klicka på. När du klickat på länken upphör vår behandling av dina personuppgifter för detta ändamål.

Den lagliga anledningen för denna hantering är vårt befogade intresse av att bedriva kundvård och marknadsföring.

Marknadsföring via sociala medier
Victoriakliniken finns på flera olika sociala medier. Du har genom dessa medier kommunicera med oss genom chatt- och meddelandefunktioner. Du kan även tagga Victoriakliniken när du publicerar content eller använda vår hashtag #victoriakliniken. Vi brukar inte dina personuppgifter (till exempel profilnamn, uppgifter i meddelanden eller bilder) i något annat system eller kanal än det aktuella mediet.

Genom att tagga oss i ett foto har du lämnat samtycke till att fotot respektive informationen får visas i vår profil på ett sätt som vi anser är brukligt i det aktuella mediet. Skulle mediet inte tillåta att du själv tar bort informationen så gör vi det på din begäran om vi har möjlighet för detta.

När du kontaktar oss via meddelande/chatt genom sociala medier så svarar vi detta och lagrar det i det sociala mediet.

Före- och efterbilder
För att visa vilka behandlingar Victoriakliniken erbjuder använder vi oss frekvent av fotografier på kunder som visar före och efter behandling. Om vi önskar använda bilder på dig, så kommer du att få signera ett särskilt dokument för att godkänna detta. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke, och därav vår rätt att använda fotografierna.

I några fall kan vi göra ett särskilt avtal om rätten att bruka fotografier på dig i marknadsföringssyfte. Denna typ av avtal kan medföra att du mister rätten att återkalla ditt samtycke och detta kommer i sådana fall att framgå av det avtalet.

Victoriakliniken samlar vanligtvis inte in någon information om dig från någon utomstående källa. Det kan dock i vissa fall vara nödvändigt att inhämta information från någon annan källa, till exempel en journal från en annan vårdgivare. Detta kommer i sådana fall att framgå och du kommer ges möjlighet att styra över en sådan inhämtning.

För att säkerställa att vi har korrekta kontaktuppgifter till dig kan det förekomma att vi inhämtar din folkbokföringsinformation från en leverantör av sådana uppgifter (t.ex. SPAR).

 

2. Dina uppgifter kan delas med andra

I vissa fall kan dina personuppgifter ibland behöva överföras till eller delas med andra, när det är nödvändigt eller motiverat. Till exempel kan dina personuppgifter delas med:

Anställda på Victoriakliniken
Personalen som arbetar hos Victoriakliniken har tillgång till dina personuppgifter. Vilka personuppgifter de har tillgång till beror på deras roll.

Leverantörer och underleverantörer
Dina personuppgifter delas med leverantörer och underleverantörer som levererar olika typer av tjänster. Leverantörer är således alltid bundna av sekretess.

Remisser och recept på läkemedel
I vissa fall kan du och din Behandlare fatta beslut om att du behöver en remiss till en läkarmottagning, och då kommer Behandlaren att skicka en remiss dit. Skulle du behöva läkemedel kommer Behandlaren i vanliga fall att skicka ett recept elektroniskt till alla svenska apotek. Vissa särskilda recept skall dock skickas till ett namngivet apotek, men i normalfallet kan alla apotek se ditt recept.

Myndigheter
Vi kan även behöva lämna nödvändiga uppgifter till myndigheter om det krävs enligt lag eller om du har godkänt det. Om du vill ha mer information om de uppgifter som kan lämnas till myndigheter ber vi dig att ta kontakt med oss.

 

3. Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES

Victoriakliniken kommer enbart att behandla dina personuppgifter i Sverige eller inom EU/EES. Det innebär att dina personuppgifter inte kommer att överföras till, eller behandlas i, något annat land utanför EU/EES utan att du blir informerad om att överföringen kan ske på ett lagligt och säkert sätt.

 

4. Dina rättigheter

Du har full rätt att få information om och bestämma hur dina personuppgifter behandlas av Victoriakliniken. Nedan följer en sammanfattning av dina rättigheter.

Rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas
Du har full rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för berättigade intressen. Om du gör en invändning kommer Victoriakliniken att ta det i beaktande och göra en bedömning i fallet. I normala fall kommer vi att sluta att behandla uppgifterna.

Rätt att få åtkomst till och flytta dina uppgifter
Du har möjlighet att begära en gratis kopia av de personuppgifter vi samlat in om dig och få information om hur dessa har inhämtats, används, delas m.m. Detsamma gäller även dina uppgifter din patientjournal med eventuella begränsningar som följer av lag. Du har även rätt att begära att överföra dina personuppgifter överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att radera uppgifter om dig
Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas från vårt system om dessa inte längre är nödvändiga för det syfte som uppgifterna i första hand samlades in för.

Rätt att spärra eller avspärra dina uppgifter
Du har rätt att göra en begäran om att uppgifterna i din patientjournal hos Victoriakliniken spärras eller avspärras för elektronisk åtkomst.

Rätt att korrigera dina uppgifter
Du har rätt att ändra på inkorrekta eller ofullständiga uppgifter om dig själv. Anser du att en uppgift i din patientjournal är felaktig eller missvisande, har du rätt att begära att det görs en korrigering eller anteckning om detta i journalen.

Rätt till begränsning
Du har rätt att begära att användningen av dina uppgifter begränsas tills inkorrekta uppgifter har justerats eller tills en eventuell invändning från dig har blivit utredd.

Rätt till ersättning
Om du anser att du har lidit skada till följd av att dina uppgifter har bearbetats på ett sätt som strider mot lag, så har du rätt att begära skadestånd.

Rätt att ge klagomål
Du har rätt att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du bedömer att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss.

Utöver dessa rättigheter kan det finnas ytterligare krav eller förordningar som begränsar, eller utökar, dina rättigheter. Bland annat kan det röra sig om särskilda legala skyldigheter som förhindrar oss från att lämna ut eller flytta dina personuppgifter, eller från att korrigera, spärra eller radera dina uppgifter. Om dina personuppgifter måste sparas på grund av legala skyldigheter, kommer dessa uppgifter enbart användas för att uppfylla dessa skyldigheter.
Det är bland annat patientdatalagen och övrig hälso- och sjukvårdslagstiftning, arkivlagstiftning, bokförings- och skattelagstiftning samt sekretesslagstiftning som dessa skyldigheter kommer från.

Du har rätt att begära ytterligare information om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser som gäller för behandlingen av dina personuppgifter.

 

5. Ta kontakt med oss

Victoriakliniken ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy. Vi följer svensk dataskyddslagstiftning, vilket innefattar dataskyddsförordningen (GDPR).

Har du frågor kring dina personuppgifter och behandlingen av dessa är du välkommen att kontakta oss.